static-aside-menu-toggler
  • facebook fill.256x256

 Què són els Ensenyaments Artístics de Música:

Els ensenyaments artístics són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música.

 

Existeix la possibilitat de cursar estudis no formals de Música que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional en Escoles de Música, encara que la formació amateur és igualment enriquidora per a aquelles persones que desitgen formar-se musicalment sense la pressió acadèmica que comporta cursar els estudis de manera oficial.

 

 

Estructura, titulació i requisits d'ingrés i accés dels Ensenyaments de Música.

                                                   ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA                                                       

 

Els Ensenyaments Elementals de Música es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

Duració

Requisits d'accés

Titulació

4 cursos

Prova d'ingrés en què es valoraran les aptituds dels aspirants, així com l'edat idònia establida per a iniciar els estudis. Igualment serà possible incorporar-se a un curs dels ensenyaments elementals diferent del primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira.

A l’Escola de Música de la S.M.A. poden cursar-se estes especialiats: Cant – Clarinet - Fagot - Flauta Travessera – Guitarra – Oboé – Percussió – Piano – Saxòfon – Trombó – Trompa – Trompeta – Tuba/Bombardí- Contrabaix – Viola – Violí – Violoncel

Certificat acreditatiu*

 

*L’Escola de Música de la Societat Musical d’Alzira impart ensenyaments no formals i per tant no pot expedir cap certificació acreditativa dels Ensenyaments Elementals de Música. Encara ara que existeix la possibilitat de present-se a la prova d'obtenció directa del Certificat d' Ensenyaments Elementals de Música en un Conservatori o centre autorizat del mateix nivel.

 

                                      ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA                                                            

 

Els Ensenyaments Professionals de Música es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional.

Duració

Requisits d'accés

Titulació

6 cursos

Prova d'accés, amb independència d'haver cursat o no les ensenyances professionals, en la que es valorarà les aptituds i preparació dels aspirants, així com l'edat idònia per a l'accés. Igualment serà possible incorporar-se a un curs de les ensenyances professionals diferent del primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira.

Al Centre Professional de Música Autoritzat Societat Musical d’Alzira poden cursar-se estudis conduents a l'obtenció de títol de l’especialitat amb validesa acadèmica o professional, únicament d’estes especialiats:

Clarinet - Fagot - Flauta Travessera - Oboé - Percussió – Piano- Saxòfon - Trombó - Trompa - Trompeta - Tuba/Bombardí- Contrabaix - Viola - Violí - Violoncel

Títol professional en el que constarà l'especialitat cursada.

 

 Què sòn els Ensenyaments no formals de Música:

De conformitat amb l’article 48.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3de maig, d’ Educació, poden cursar-se estudis de música o de dansa que no conduïsquen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional en escoles específiques, amb organització i estructura diferents i sense limitació d’edat. L’article 18.1 de la Llei 2/1998, determina la definició i el règim de funcionament d’aquestes escoles a la Comunitat Valenciana. Aquest model formatiu es defineix com a «educació no formal en l’article 5 bis de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Per extensió, dins del sistema educatiu valencià, seran escoles d’ensenyament artístic no formal de música aquelles escoles que imparteixen música a persones aficionades de qualsevol edat que vulguen rebre una formació artística general de tipus pràctic, i a aquelles que demostren una vocació i aptituds especials i vulguen preparar el seu accés als ensenyaments artístics formals.

En cap cas, els estudis oferits per les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques, comportaran l’obtenció de certificacions o títols amb validesa acadèmica o professional.

Les escoles de música disposen d'autonomia pedagògica i organitzativa pròpia en el marc de la normativa vigent, per a configurar l'oferta dels ensenyaments que imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de es necessitats de l'entorn. 

Els ensenyaments mínims que s'impartixen en les escoles de música són una o dos especialitats instrumentals, llenguatge musical i conjunt instrumental i coral, i es poden organitzar en els àmbits següents:

  • Formació instrumental (instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna).
  • Formació musical complementària a la formació instrumental.
  • Pràctica instrumental i vocal de grup.
  • Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.
  • Aprenentatge al llarg de la vida

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - REGULACIÓ DE L'ALUMNAT

-Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació -Articles 45 a 50- (BOE 04/05/2006)

-Orde 28/2011 de 10 de maig de la Conselleria d'Educació, per la que es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV 17/05/2011)

-ORDE 49/2015, de 14 de maig ,de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

-ORDRE 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària.

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/regulacion-del-alumnado

 

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - ENSENYAMENTS ELEMENTALS

-Decret 159/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-elementales

NORMATIVA DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA - ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

-Reial Decret 1577/2006 de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances professionals de música regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 20/01/2007)

-Decret 158/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)

-Reial Decret 1953/2009 de 18 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, i el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, quant al càlcul de la nota mitjana dels alumnes de les ensenyances professionals de música i dansa. (BOE 18/01/2010)

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-profesionales

 

NORMATIVA REGULADORA ESCOLES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS NO FORMALS

-Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques.

Poden accedir a la normativa des del següent enllaç: https://dogv.gva.es/datos/2022/02/07/pdf/2022_836.pdf

LLEI 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música, de la Generalitat.

 

Poden consultar-la des del següent enllaç:                   http://www.docv.gva.es/datos/1998/05/14/pdf/1998_3879.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què són els Ensenyaments Artístics de Música? https://www.societatmusicalalzira.org/ Societat Musical Alzira