• facebook fill.256x256

La Societat Musical d'Alzira, des de la seua creació l’any 1968 dedica especial atenció a la formació d'educands de l'Escola de Música, basant-se en la seua labor pedagògica. En les seues aules estudien cada curs al voltant de tres-cents alumnes, que van nodrint amb el pas dels anys les plantilles de les distintes agrupacions que la conformen (Banda Simfònica, Banda Jove, Agrupació Ibn Jafadja, Orquestra de Cambra, Grup de Metalls, Grup de Percussió, etc.).

L’Escola de Música “Educands de la Societat Musical d’Alzira” està inscrita com a centre sense validesa acadèmica oficial, segons resolució de la Direcció General de Centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana des de el 8 de març de 1995 (BOE 20 de juny de 1995) amb codi de centre número 46018825.

La seua tasca pedagògica es reflectix en els prop de 200 músics professionals que han eixit de la seues aules i que en l'actualitat desenvolupen la seua tasca professional tant en nombrosos centres educatius i en les millors bandes, orquestres, conservatoris d’Espanya.

La Societat Musical d'Alzira és una de les entitats musicals valencianes que major prestigi ha obtingut en els pocs anys que relativament porta en funcionament, tant pels seus èxits com per la seua qualitat.

¿Qué són les Ensenyances Artístiques de Música?

Les ensenyances artístiques són el conjunt d'ensenyances del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música. Existeix la possibilitat de cursar estudis de Música en escoles específiques de forma no reglada, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

¿Qué és una escola de música?

Les escoles de música són centres educatius d'ensenyament no reglat per a la formació musical pràctica dels ciutadans de qualsevol edat. A estos efectes, s'entendrà com a ensenyament no reglat aquells estudis no conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. També poden orientar i preparar per a l'accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l'alumnat en el món de la música.

Les escoles de música disposen d'autonomia per a configurar l'oferta dels ensenyaments que imparteixen, en funció dels interessos de l'alumnat i de les necessitats de l'entorn, d'acord amb la legislació vigent. Els ensenyaments mínims que s'impartixen en les escoles de música són una o dos especialitats instrumentals, llenguatge musical i conjunt instrumental i coral, i es poden organitzar en els àmbits següents:

  • Formació instrumental (instruments propis de la música tradicional, clàssica o moderna).
  • Formació musical complementària a la formació instrumental.
  • Pràctica instrumental i vocal de grup.
  • Oferta formativa per a xiquets i xiquetes menors de 8 anys d'edat.
  • Aprenentatge al llarg de la vida
ESPAI EDUCATIU https://www.societatmusicalalzira.org/images/Espacio_educativo/espacio_educativo_1160x360px.png Super User